Finance

Penězotvorná jednotka

Penězotvorná jednotka je nejmenší skupina aktiv, která nezávisle generuje peněžní toky a jejichž peněžní tok je do značné míry nezávislý na peněžních tocích generovaných jinými aktivy. Koncept je používán mezinárodními standardy účetního výkaznictví při určování snížení hodnoty aktiv. Bez konceptu jednotky generující peníze by bylo nadměrně obtížné určit peněžní toky spojené s jednotlivými aktivy pro analýzu snížení hodnoty.