Finance

Čistá provozní ztráta - zpětné převody a další převody

Přehled čistých ztrát a ztrát z provozní ztráty

Když podnik ve svém daňovém přiznání vykazuje provozní náklady, které přesahují jeho výnosy, byla vytvořena čistá provozní ztráta (NOL). NOL lze použít v některém jiném daňovém vykazovacím období jako vyrovnání zdanitelného příjmu, což snižuje daňovou povinnost vykazující účetní jednotky. Základní pravidla pro používání NOL jsou:

  1. Přeneste částku zpět do předchozích dvou daňových roků a použijte ji proti jakémukoli zdanitelnému příjmu, který může generovat okamžitou slevu na dani. Od této akce můžete upustit a místo toho přejít přímo k dalšímu kroku; pokud ano, připojte k daňovému přiznání v roce, v němž byla vytvořena NOL, prohlášení, které dokumentuje vzdání se práva.

  2. Přeneste částku dopředu na příštích 20 let a použijte ji na jakýkoli zdanitelný příjem, což snižuje částku zdanitelného příjmu v těchto letech.

  3. Po 20 letech bude veškerá zbývající NOL zrušena.

Z finančního hlediska má smysl použít NOL proti nejranějším možným obdobím, protože koncept časové hodnoty peněz určuje, že daňové úspory v těchto obdobích jsou cennější než jakékoli daňové úspory v pozdějších obdobích.

Pokud se NOL generují v několika letech, použijte je v pořadí, v jakém byly NOL generovány. To znamená, že nejstarší NOL by měl být zcela vyčerpán, než bude přístup k další nejstarší NOL. Tento přístup snižuje riziko, že NOL bude ukončeno 20letým pravidlem, které bylo uvedeno dříve.

Oddíl 382 Omezení

Protože čistou provozní ztrátu lze použít k přímému snížení výše zdanitelného příjmu, lze ji považovat za cenné aktivum. Pokud podnik získá entitu, která má NOL, neměla by být důvodem pro to přítomnost NOL, protože Internal Revenue Service zavedla omezení používání získané NOL. Omezení je popsáno v oddíle 382 Internal Revenue Code. Oddíl 382 stanoví, že:

  1. Pokud dojde k alespoň 50% změně vlastnictví v podniku, který má NOL,

  2. Nabyvatel může použít pouze část NOL v každém následujícím roce, která je založena na dlouhodobé sazbě dluhopisu osvobozené od daně vynásobené stavem nabytého subjektu.

Navzdory tomuto omezení může mít přítomnost velkého NOL dopad na cenu placenou nabyvatelem akcionářům nabývaného podniku, protože má dopad na peněžní toky čisté daně, které nabyvatel získá z průběžných výsledků nabývaného podniku.

Oddíl 382 může způsobit závažný problém, pokud má podnik ve svých knihách velké nevyužité NOL. V těchto situacích by se podnik, který se pokouší získat další financování pro investory, měl vyhnout jakékoli nabídce akcií, která by mohla vyvolat dojem změny vlastnictví. Mohlo by se například vyhnout spuštění sekce 382 vydáním preferovaných akcií bez hlasovacího práva, které nelze převést na běžné akcie.

Související kurzy

Účtování daní z příjmu

Plánování daně z příjmů právnických osob

Minikurz zdanění právnických osob