Finance

Mimořádné opravy

Mimořádnými opravami jsou rozsáhlé opravy strojních zařízení se záměrem prodloužit jejich životnost. Pořizovací cena těchto oprav by měla být zahrnuta do pořizovací ceny dlouhodobého majetku, který byl opraven, a odpisována po dobu revidované zbývající doby životnosti aktiva. Z účetního hlediska může být praktičtější zaznamenat náklady na mimořádnou opravu jako samostatný dlouhodobý majetek, což usnadňuje pochopení záznamů o dlouhodobém majetku.

Mimořádná oprava se nepovažuje za běžnou preventivní údržbu, která je určena pouze k tomu, aby strojní zařízení dosáhlo původně zamýšlené životnosti. Místo toho je mimořádná oprava zaměřena na ty části stroje, které se opotřebují do očekávaného data vyřazení majetku, takže stroj může nadále fungovat po delší dobu. Příkladem mimořádných oprav je nová střecha budovy, nový motor nákladního automobilu a oprava parkoviště.

Pokud je částka vynaložená na mimořádnou opravu nepodstatná, je z účetního hlediska efektivnější účtovat náklady do nákladů podle skutečných nákladů, než upravovat záznamy o dlouhodobém majetku. Také pokud je částka, o kterou se prodlužuje životnost strojního zařízení, relativně malá (například několik měsíců), je také efektivnější jednoduše účtovat náklady na opravu do nákladů, které vzniknou.