Finance

Ukončení inventáře

Konečnou zásobou se rozumí cena tohoto zboží na konci vykazovaného období. Agregované náklady na tento inventář se používají k odvození nákladů na prodané zboží podniku, který používá systém pravidelných inventur. V rámci pravidelného systému se náklady na prodané zboží odvozují takto:

Náklady na prodané zboží = začátek inventáře + nákupy - ukončení inventáře

Konečný inventář se skládá ze tří typů inventáře, kterými jsou:

  • Suroviny. Jedná se o materiály používané ke konstrukci hotového zboží, které dosud nebylo transformováno.

  • Probíhá zpracování. Jedná se o suroviny, které se transformují na hotové výrobky.

  • Hotové výrobky. Toto je plně kompletní zboží připravené k prodeji. Varianta, kdy je zboží nakupováno v konečné podobě od výrobců a poté znovu prodáno, se nazývá zboží.

Konečná zásoba se zaznamenává v pořizovací ceně. Kromě toho, pokud se zjistí, že tržní hodnota inventárních položek poklesla, je třeba je zaznamenat při nižší z pořizovacích nákladů nebo tržní hodnoty. Riziko takového odpisu se zvyšuje, pokud jsou zásoby drženy po dlouhou dobu nebo jsou tržní ceny kolísavé.

Trend ukončování zůstatků zásob, které se časem zvyšují, může naznačovat, že některé zásoby zastarávají, protože částka by měla zůstat přibližně stejná jako podíl na prodeji.