Finance

Účtování odložené daně

Podnik musí účtovat o odložené dani, dojde-li během vykazovaného období k čisté změně jejích odložených daňových závazků a aktiv. Výše odložené daně se sestavuje pro každou daňovou složku podniku, který poskytuje konsolidované daňové přiznání. Zúčtování odložené daně vyžaduje dokončení následujících kroků:

  1. Identifikujte stávající dočasné rozdíly a převody.

  2. Určete výši odložené daňové povinnosti u dočasných rozdílů, které jsou zdanitelné, za použití příslušné daňové sazby.

  3. Určete částku odložené daňové pohledávky u dočasných rozdílů, které jsou odečitatelné, a u všech převodů provozních ztrát pomocí příslušné daňové sazby.

  4. Určete částku odložené daňové pohledávky u všech převodů zahrnujících daňové dobropisy.

  5. Pokud existuje více než 50% pravděpodobnost, že společnost nebude realizovat část těchto aktiv, vytvořte opravnou položku k odložené daňové pohledávce. Veškeré změny této opravné položky je třeba zaúčtovat do výkazu zisku a ztráty do výnosů z pokračujících operací. Potřeba opravné položky je obzvláště pravděpodobná, pokud má podnik v minulosti možnost nechat nevyužité různé převody vypršet nebo pokud v příštích několika letech utrpí ztráty.