Finance

Přímá metoda výkazu peněžních toků

Přímá metoda předkládání výkazu o peněžních tocích představuje konkrétní peněžní toky spojené s položkami, které ovlivňují peněžní toky. Mezi položky, které to obvykle činí, patří:

  • Hotovost vybraná od zákazníků

  • Přijaté úroky a dividendy

  • Hotovost vyplácená zaměstnancům

  • Hotovost vyplácená dodavatelům

  • Vyplacené úroky

  • Zaplacená daň z příjmu

Výhodou přímé metody oproti nepřímé je, že odhaluje provozní hotovostní příjmy a platby.

Standardizační orgány podporují použití přímé metody, ale ta se používá jen zřídka, a to z vynikajícího důvodu, že je obtížné shromáždit informace v ní; společnosti jednoduše neshromažďují a neuchovávají informace způsobem požadovaným pro tento formát. Použití přímé metody může vyžadovat restrukturalizaci účtové osnovy, aby bylo možné shromažďovat různé typy informací. Místo toho používají nepřímou metodu, kterou lze snáze odvodit z existujících účetních zpráv.

Příklad přímé metody výkazu o peněžních tocích

Lowry Locomotion sestavuje následující výkaz o peněžních tocích přímou metodou:

Lowry Locomotion

Výkaz peněžních toků

za rok končící 12/31 / x1