Finance

Provozní oběžná aktiva

Provozní krátkodobá aktiva jsou krátkodobá aktiva používaná k podpoře činnosti podniku. Ve většině organizací jsou klíčovým provozním oběžným majetkem hotovost, pohledávky a zásoby. Krátkodobá aktiva, která se více vztahují k problémům s financováním, jako jsou obchodovatelné cenné papíry a aktiva držená k prodeji, se nepovažují za součást provozních krátkodobých aktiv.

Jiné typy provozních aktiv jsou dlouhodobé povahy a obvykle představují mnohem větší investici pro podnik než jeho provozní oběžná aktiva. To je obzvláště běžné v prostředí náročném na výrobu, kde investice do fixních aktiv mohou výrazně převýšit investice do provozování současných aktiv. To je také případ, kdy investice do duševního vlastnictví nebo přírodních zdrojů tvoří primární zdroj podnikové hodnoty. Ve službách však může být většina aktiv investována do provozování oběžných aktiv, protože může existovat malá potřeba investic do jiných typů aktiv.