Finance

Je reklama nákladem nebo aktivem?

Definice výdajů na reklamu

Reklama je jakákoli komunikace s cílovým publikem, která je navržena tak, aby přesvědčila toto publikum k nějakému druhu akce, jako je nákup produktu nebo služby. Účelem reklamy může být také zvyšování povědomí o odvětví nebo značce. Příkladem reklamy jsou billboardy, bannerové reklamy na webových stránkách, rozhlasová oznámení a sponzorování podcastů, jakož i výrobní náklady na kteroukoli z těchto položek. Výdaje na reklamu jsou spotřebované náklady na tyto činnosti.

Účtování nákladů na reklamu

Reklama se zaznamenává jako aktivum, pokud existuje spolehlivý a prokázaný vztah mezi celkovými náklady a budoucími přínosy vyplývajícími přímo z vzniku těchto nákladů. Například účetní jednotka má spolehlivé důkazy o tom, že pokud pošle 100 000 kusů přímé poštovní reklamy, obdrží 2 500 odpovědí. Náklady na získání 2 500 odpovědí jsou tedy náklady na odeslání 100 000 poštovních zásilek. S takovými informacemi může účetní jednotka použít historické informace ke spolehlivým předpovědím o vztahu mezi současnými výdaji potřebnými k získání budoucích výnosů. Pokud jsou takové historické informace k dispozici, narostou náklady na reklamu a naúčtují se do nákladů, až zjistíte související výnosy.

Pokud jsou výdaje na reklamu určeny na reklamu s přímou odezvou, zaznamenejte výdaje jako aktivum pouze pokud se situace setká oba z následujících kritérií:

  1. Primárním účelem reklamy je generovat prodej od zákazníků, u nichž lze prokázat, že na reklamu konkrétně reagovali. Musíte být schopni dokumentovat odpovědi zákazníků, specifikovat jméno zákazníka a reklamu, která vyvolala odpověď (například kódovaný objednávkový formulář nebo karta odpovědí).

  2. Výsledkem reklamní činnosti jsou pravděpodobné budoucí výnosy, které převyšují budoucí náklady vynaložené na realizaci výnosů, což lze prokázat ověřitelnými historickými vzory výsledků pro účetní jednotku. Pokud pro nový produkt nebo službu neexistuje žádná provozní historie, může účetní jednotka použít jako důkazní statistiku pro jiné produkty a služby, u nichž lze statistiku vysoce korelovat. Statistiky odvětví nejsou považovány za dostatečně objektivní důkazy.

S každým významným reklamním úsilím se zachází jako se samostatným samostatným fondem nákladů, kde každý fond musí splňovat předchozí kritéria, aby mohl být zaznamenán jako aktivum.

V menším podniku je důležité pamatovat na princip ekonomického subjektu, kde jsou záznamy vlastníka vedeny odděleně od záznamů podniku. To znamená, že jakékoli výdaje na reklamu týkající se více vlastníka než firmy by neměly být zaznamenány jako výdaje firmy.