Finance

Účetní míra návratnosti

Účetní míra návratnosti je očekávaná míra návratnosti investice. Výpočet je účetní zisk z projektu vydělený počáteční investicí do projektu. Jeden by přijal projekt, pokud by opatření přineslo procento, které přesáhne určitou překážkovou sazbu používanou společností jako její minimální návratnost. Vzorec pro účetní návratnost je:

Průměrný roční účetní zisk ÷ Počáteční investice = účetní návratnost

V tomto vzorci se účetní zisk vypočítá jako zisk související s projektem s využitím veškerých časově rozlišených a nepeněžních výdajů požadovaných podle rámců GAAP nebo IFRS (zahrnuje tedy náklady na odpisy a amortizaci). Pokud projekt zahrnuje snížení nákladů namísto výdělku zisku, pak čitatel je míra úspory nákladů generovaná projektem. Zisk se tedy v zásadě počítá na akruální bázi účetnictví, nikoli na hotovostní bázi. Počáteční investice se také počítá jako investice do fixních aktiv plus jakákoli změna pracovního kapitálu způsobená investicí.

Výsledek výpočtu je vyjádřen v procentech. Pokud tedy společnost předpokládá, že při počáteční investici ve výši 1 000 000 $ vydělá průměrný roční zisk 70 000 $, pak má projekt účetní návratnost 7%.

Existuje několik vážných problémů s tímto konceptem, které jsou:

  • Časová hodnota peněz. Opatření nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Pokud tedy v současné době existuje vysoká tržní úroková sazba, časová hodnota peněz by mohla zcela kompenzovat jakýkoli zisk vykázaný projektem - ale účetní návratnost tento faktor zahrnuje, takže jasně zveličuje ziskovost navrhovaných projektů.

  • Analýza omezení. Opatření nezohledňuje, zda má nebo nemá posuzovaný investiční projekt dopad na propustnost operací společnosti.

  • Zobrazení systému. Opatření nezohledňuje skutečnost, že společnost má tendenci fungovat jako vzájemně propojený systém, a proto by kapitálové výdaje měly být skutečně zkoumány z hlediska jejich dopadu na celý systém, nikoli samostatně.

  • Srovnání. Opatření není adekvátní pro srovnání jednoho projektu s druhým, protože je třeba brát v úvahu mnoho dalších faktorů, než je míra návratnosti, z nichž všechny nelze kvantitativně vyjádřit.

  • Tok peněz. Toto opatření zahrnuje všechny nepeněžní výdaje, jako jsou odpisy a amortizace, a proto neodhaluje návratnost skutečných peněžních toků, které podnik zažil.

  • Časové riziko. Není vzato v úvahu zvýšené riziko ve variabilitě předpovědí, které vzniká po dlouhou dobu.

Stručně řečeno, účetní návratnost není v žádném případě dokonalou metodou pro hodnocení kapitálového projektu, a proto by měla být používána (pokud vůbec) pouze ve spojení s řadou dalších hodnotících nástrojů. Zejména byste měli najít jiný nástroj k řešení časové hodnoty peněz a rizika spojeného s dlouhodobou investicí, protože tento nástroj to neposkytuje. Možnými náhradními měřeními jsou čistá současná hodnota, vnitřní míra návratnosti a analýza omezení. Toto opatření by bylo nejvíce užitečné pro revizi krátkodobých investic, kde je snížen dopad časové hodnoty peněz.

Podobné podmínky

Účetní míra návratnosti je také známá jako průměrná míra návratnosti nebo jednoduchá míra návratnosti.