Finance

Průměrná provozní aktiva

Průměrná provozní aktiva se vztahují k normálnímu množství aktiv potřebných k provádění probíhajících operací podniku. Tento údaj lze zahrnout do poměru provozních aktiv, který porovnává poměr těchto aktiv k celkovému množství aktiv, která podnik vlastní. Vysoký poměr naznačuje, že vedení společnosti dobře využívá svá aktiva.

Aktiva běžně zahrnutá do výpočtu průměrných provozních aktiv jsou hotovost, náklady příštích období, pohledávky, zásoby a dlouhodobá aktiva. Chcete-li zjistit průměr, postupujte takto:

  1. Agregujte zůstatky na těchto účtech na konci předchozího období.

  2. Agregujte zůstatky na těchto účtech na konci aktuálního období.

  3. Sečtěte dva součty dohromady a poté vydělte dvěma.

Průměrný údaj o provozních aktivech lze také porovnat s ročním prodejem na trendové linii. Tato informace odhaluje, zda se podnikání stává více či méně efektivním při využívání aktiv k vytváření prodejů.