Finance

Etický absolutismus

Etický absolutismus je koncept, že etická pravidla jsou všude stejná. Jako příklad etického absolutismu zvažte, že OSN jednomyslně přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv, z níž některá z těchto práv jsou:

  • Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

  • Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

  • Nikdo nesmí být svévolně zatčen, zadržen nebo vyhoštěn.

  • Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.

Jakýkoli systém etického myšlení, který se silně zaměřuje na práva a povinnosti člověka, je pravděpodobně založen na konceptu etického absolutismu. Mnoho náboženství vyhlašuje soubor pravidel „nebudeš“, která za žádných okolností neumožňují různé interpretace - všechna tato pravidla jsou založena na etickém absolutismu.

Etický absolutismus je také známý jako morální absolutismus.