Finance

Vztah mezi finančními výkazy

Finanční výkazy se skládají z výkazu zisku a ztráty, rozvahy a výkazu peněžních toků. Tyto tři výroky spolu souvisí několika způsoby, jak je uvedeno v následujících odrážkách:

  • Hodnota čistého zisku ve výkazu zisku a ztráty se přidá k řádkové položce nerozdělený zisk v rozvaze, čímž se změní výše vlastního kapitálu uvedená v rozvaze.
  • Údaj o čistém příjmu se také zobrazuje jako řádková položka v části peněžních toků z provozní činnosti výkazu peněžních toků.
  • Změny v různých řádkových položkách v rozvaze se přesunou vpřed do řádkových položek peněžních toků uvedených ve výkazu peněžních toků. Například zvýšení nesplacené částky půjčky se objevuje jak v sekci pasiv rozvahy (jako průběžný zůstatek), tak v sekci peněžních toků z finanční činnosti výkazu peněžních toků (ve výši přírůstku změna).
  • Konečný hotovostní zůstatek v rozvaze se také objevuje ve výkazu o peněžních tocích.
  • Nákup, prodej nebo jiné vyřazení aktiv se objeví jak v rozvaze (jako redukce aktiv), tak ve výkazu zisku a ztráty (v případě zisku nebo ztráty).

Stručně řečeno, účetní závěrka spolu velmi souvisí. Při revizi finančních výkazů organizace je tedy třeba prověřit všechny finanční výkazy, abychom získali úplný obraz o její finanční situaci.