Finance

Když dojde k vlastnictví inventáře za podmínek FOB

Termín FOB je zkratka slova free on board. Pokud je zboží odesláno na místo určení FOB, náklady na dopravu hradí prodávající a vlastnické právo nepřechází, dokud dopravce nedodá zboží kupujícímu.

Toto zboží je během přepravy součástí inventáře prodejce. Pokud je zboží odesláno na místo dodání FOB, hradí náklady na dopravu kupující a vlastnictví přechází, když se zboží zmocní přepravce. Toto zboží je během přepravy součástí inventáře kupujícího. Výrazy FOB cíl a FOB místo odeslání často označují konkrétní místo, kde je převeden nárok na zboží, například FOB Denver. To znamená, že si prodejce zachová vlastnické právo a riziko ztráty, dokud nebude zboží doručeno běžnému přepravci v Denveru, který bude pro kupujícího působit jako zástupce. Odůvodnění těchto stanovení vychází z agenturního práva, protože převod vlastnického práva je podmíněn tím, zda dopravce s fyzickým vlastnictvím zboží jedná jako zástupce prodávajícího nebo kupujícího.