Finance

Rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmovými výdaji

Kapitálové výdaje jsou určeny na dlouhodobá aktiva, u nichž se očekává, že budou po dlouhou dobu produktivními aktivy. Výnosové výdaje jsou náklady spojené s konkrétními výnosovými transakcemi nebo provozními obdobími, jako jsou náklady na prodané zboží nebo náklady na opravy a údržbu. Rozdíly mezi těmito dvěma typy výdajů jsou tedy následující:

  • Načasování. Kapitálové výdaje jsou účtovány do nákladů postupně prostřednictvím odpisů a po dlouhou dobu. Výnosy jsou účtovány do nákladů v běžném období nebo krátce poté.

  • Spotřeba. Předpokládá se, že kapitálové výdaje budou spotřebovány po dobu životnosti souvisejícího dlouhodobého majetku. Předpokládá se, že výnosy z příjmů budou spotřebovány ve velmi krátké době.

  • Velikost. Otáznějším rozdílem je, že kapitálové výdaje mají tendenci zahrnovat větší peněžní částky než výnosy z příjmů. Důvodem je, že výdaj je klasifikován jako kapitálový výdaj, pouze pokud překročí určitou prahovou hodnotu; pokud ne, je automaticky označen jako příjmový výdaj. Určité poměrně velké výdaje však lze stále klasifikovat jako výnosy, pokud jsou přímo spojeny s příjmovými transakcemi nebo jsou náklady období.