Finance

Odepsané náklady

Odepsaná cena je zbývající cena aktiva po odečtení související částky kumulovaných odpisů. V podstatě se jedná o zbytkové množství aktiva, které ještě nebylo spotřebováno. Vzorec pro odepsané náklady je:

Pořizovací cena - Oprávky = Odepsané náklady

Například pokud společnost zakoupila průmyslové vybavení za 100 000 USD a následně odepsala stroj ve výši 10 000 USD ročně, odepsaná cena aktiva by na konci sedmi let činila 30 000 USD.

Technicky tento koncept nezahrnuje žádné další odpisy snížení hodnoty aktiva, protože tento pojem se týká pouze odpisů. Do výpočtu odepsaných nákladů by nicméně měly být zahrnuty i poplatky za snížení hodnoty, protože tyto poplatky ve skutečnosti snížily čistou účetní hodnotu aktiva.

Koncept odpisovaných nákladů není míněn tak, aby odpovídal tržní hodnotě aktiva. Odepisovaná cena je jednoduše určena k postupnému snižování nákladů na dlouhodobý majetek po dobu jeho životnosti, zatímco tržní hodnota je založena na nabídce a poptávce po dlouhodobém majetku na trhu. Tyto dva koncepty mohou přinést významně odlišné hodnoty pro stejné aktivum.

Koncept může zahrnovat použití jakéhokoli typu odpisů, od lineárního odpisování až po jednu z metod zrychleného odpisování.

Podobné podmínky

Odepsané náklady se také nazývají čistá účetní hodnota.