Finance

Úrokový výnos

Úrokový výnos je částka úroku, který byl získán během konkrétního časového období. Tuto částku lze porovnat s investiční bilancí a odhadnout návratnost investic, kterou podnik generuje. Částka úroku mohla být vyplacena v hotovosti nebo se mohla naběhnout jako vydělaná, ale dosud nezaplacená. V druhém případě by úrokové výnosy měly být zaznamenány, pouze pokud je pravděpodobné přijetí hotovosti, a můžete zjistit výši platby, která má být přijata.

Úrokové výnosy se získávají z investic, které platí úroky, například na spořicím účtu nebo vkladovém certifikátu. Není to totéž jako dividenda, která se vyplácí držitelům kmenových akcií společnosti nebo prioritních akcií společnosti a která představuje rozdělení nerozděleného zisku vydávající společnosti. Pokuty zaplacené zákazníky za pohledávky po splatnosti lze také považovat za úrokový výnos, protože tyto platby jsou založeny na použití finančních prostředků společnosti (např. Pohledávky) třetí stranou (zákazníkem); některé společnosti dávají přednost označení tohoto typu příjmu jako penále.

Úrokové výnosy se zaznamenávají na účtu úrokových výnosů v hlavní knize. Tato řádková položka je ve výkazu zisku a ztráty obvykle prezentována odděleně od úrokových nákladů.

Úrokový příjem je obvykle zdanitelný; na tuto formu příjmu se vztahuje běžná sazba daně z příjmu.

V bance se přebytek úroků z investic nad částkou vyplacenou za vklady označuje jako čistý úrokový výnos.