Finance

Definice finančního modelování

Finanční modelování zahrnuje použití tabulky k promítnutí dopadu různých budoucích událostí nebo rozhodnutí. Takovým modelem je matematické znázornění klíčových proměnných, které mají dopad na organizaci. Používá se k odhadu, jak budoucí scénáře ovlivní výkon a finanční pozici podniku. Tento model je obvykle vytvořen v elektronické tabulce, používá výnosy a náklady na úrovni souhrnu a používá vzorce, které mění výsledky modelu, když se změní určité proměnné. Proměnné lze například použít k modelování dopadu zvýšení cen energie, poklesu cen produktů, stažení produktu, změny v tempu růstu prodeje nebo úspěšné stávky zaměstnanců, která vede ke zvýšení kompenzace a nákladů na výhody .

Finanční model je užitečný pro odhad účinků řady scénářů v krátkém časovém období, i když jeho účinnost závisí na tom, jak dobře model napodobuje podnikání. Analytik může finanční model použít několika způsoby, například:

  • Akvizice. Stanovit rozsah možných výsledků, které může nabyvatel očekávat u nabývaného podniku, v závislosti na akcích, které podnikne po uzavření obchodu.

  • Rozpočtování. Vypracovat několik scénářů jako součást procesu rozpočtování, rozhodnout, které scénáře sledovat, když bude sestaven podrobný rozpočet.

  • Kapitálové rozpočtování. Chcete-li určit řadu výsledků, které by mohly ovlivnit návratnost peněžních toků souvisejících s potenciálním nákupem dlouhodobého majetku.

  • Analýza rizik. V rámci formální analýzy rizik určit, které proměnné mohou mít na společnost největší negativní dopad.

U finančních modelů existují dva potenciální problémy. Jedním z nich je, že model nemusí správně zohledňovat proměnné, které ovlivní předpokládané budoucí výsledky modelu. Druhým problémem je, že složitější model je vystaven riziku, že do něj budou zabudovány chyby výpočtu, což může být obtížné odhalit.