Finance

Rezerva na břemena

Rezerva na vklady je účet obsahující tu část zůstatku fondu, která byla vyčleněna pro platbu závazku. Rezervu lze například použít k úhradě smlouvy o údržbě nebo vystavené nákupní objednávky. Použitím rezervy je vládní entita schopna lépe kontrolovat své výdaje tím, že se vyhne nadměrnému závazku svých fondů.

Rezerva je vytvořena, když je učiněn závazek k výplatě prostředků a tyto prostředky jsou k dispozici. Když je vyúčtování přijato od dodavatele, rezerva je zrušena a na jeho místo je zaznamenán závazek.