Finance

Poměr peněžních toků a kapitálových výdajů

Poměr peněžních toků a kapitálových výdajů se používá k určení schopnosti organizace získávat kapitálová aktiva pomocí volných peněžních toků. Vypočítává se vydělením peněžních toků z operací kapitálovými výdaji. Vysoký poměr naznačuje, že podnik má sníženou potřebu využívat dluhové nebo kapitálové financování k podpoře svých kapitálových výdajů. Nízký poměr naopak naznačuje, že správa může být omezena dostupností financování, a proto může být nutné ponechat dlouhodobá aktiva déle, než by tomu obvykle bylo.