Finance

Peněžní tok po zdanění

Peněžní tok po zdanění je částka čistého peněžního toku souvisejícího s operacemi, které zůstávají po zahrnutí všech souvisejících účinků daně z příjmu. Obvykle se počítá sečtením všech nepeněžních poplatků k čistému příjmu. Výpočet tedy je:

Hotovost po zdanění = Čistý příjem + Odpisy + Amortizace + Snížení hodnoty

Například podnik vykáže čistý příjem 10 000 $. Má také odpisy 15 000 USD a amortizaci 5 000 USD, což má za následek peněžní tok po zdanění 30 000 USD. Výpočet je:

10 000 $ Čistý příjem + 15 000 $ Odpisy + 5 000 $ Amortizace

= 30 000 $ Cash flow po zdanění

Toto měření je dobrým způsobem, jak určit, zda podnik po zahrnutí účinků daní z příjmů generuje pozitivní peněžní toky. Nezohledňuje však peněžní výdaje na pořízení dlouhodobého majetku.