Finance

Negativní ujištění

Negativní ujištění je prohlášení CPA, že nebyly zjištěny žádné nepříznivé problémy týkající se přesnosti účetní závěrky klienta. Toto ujištění se nejčastěji poskytuje za následujících okolností:

  • Když je CPA požádána o vyjádření výroku k finančním výkazům, které již auditorský výrok obdržely, obvykle v dřívějším období.

  • Když je CPA požádán o vydání stanoviska týkajícího se finančních informací, na které se spoléhá jako na součást emise cenných papírů.

Tento typ záruky je přípustný pouze tehdy, když CPA přímo shromažďuje důkazní informace, místo aby se spoléhala na důkazy shromážděné třetí stranou. Auditorské postupy použité jako základ pro prohlášení o záporném ujištění nejsou tak důkladné, jaké by byly vyžadovány pro běžnější prohlášení o pozitivním ujištění.