Finance

Jak účtovat vzniklé nájemné

Časově rozlišené nájemné je částka nezaplaceného nájemného dlužného nájemcem nebo dosud nevybraného pronajímatelem. Pokud je nájemné placeno včas, nikdy nenastane žádný nájem. Níže je uvedeno účtování naběhlého nájemného z pohledu pronajímatele a nájemce.

Pronajímatel účetnictví

Pronajímatel má obvykle uzavřeny nájemní smlouvy, ve kterých se platby nájemného mají provádět na začátku měsíce, ve kterém k pronájmu došlo. To znamená, že příjem hotovosti od nájemců se obecně kryje s obdobím, ve kterém je také uznána jako výnos. Není tedy nutné hromadit příjem z pronájmu. Pokud však nájemce nezaplatí v době nájmu, měl by pronajímatel naběhnout nájemné v daném účetním období, a to na vrub účtu naběhlé fakturace (aktiva) a na účet výnosů z nájemného. Obvykle se nastavuje jako reverzní položka, takže původní položka se na začátku následujícího účetního období automaticky stornuje, čímž se eliminuje riziko, že bude přetrvávat v účetních záznamech a bude mít za následek duplicitní výnosy.

Jelikož však dotyčný nájemce měl zaplatit předem a do konce účetního období má s platbou o celý měsíc pozdě, může být také nutné vytvořit podstatnou rezervu na předpokládanou pohledávku s odepsáním špatné částky účet dluhových výdajů a kredit na opravnou položku k pochybným účtům. Zkušenosti pronajímatele s těmito opožděnými platbami mohou být natolik špatné, že dává větší smysl je nenahromadit vůbec, a místo toho zaznamenávat výnosy až po přijetí hotovosti (která je více nakloněna hotovostnímu základu účetnictví). Tato situace obvykle netrvá dlouho, protože nájemce porušil podmínky nájemní smlouvy a může být poté vystěhován.

Nájemní účetnictví

Z pohledu nájemce může být platba nájemného za další měsíc někdy provedena na konci bezprostředně předcházejícího měsíce. Pokud ano, „naběhlé nájemné“ v podstatě znamená předplacené nájemné. V tomto případě nájemce zaznamená debet na účet předplacených výdajů (aktiv) a kredit na hotovostní účet. Když nájemce připravuje účetní závěrku za měsíc, na který se vztahuje platba nájemného, ​​je z účtu výdajů za nájem odečtena částka a účet předplacených výdajů je vyplacen kreditem, takže náklady na nájem jsou rozpoznány ve správném měsíci.

Nájemce často nastavuje plán plateb nájemného ve svém softwarovém modulu splatných účtů, takže stejná platba se provádí ve stejný den každého měsíce, dokud není dosaženo předem stanoveného data ukončení. Pro každou z těchto opakujících se plateb se automaticky generuje stejný zápis do deníku, což značně snižuje potřebu kontrolovat přesnost časově rozlišených položek nájemného v každém účetním období.