Finance

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti jsou základním tvrzením používaným při sestavování účetní závěrky, v němž se uvádí, že organizace má nárok na svá uvedená aktiva a má povinnost uhradit své stanovené závazky. Například vedení tvrdí, že účetní jednotka má nárok na dlouhodobá aktiva, která jsou shrnuta do řádkové položky v rozvaze organizace.