Finance

Externí hlášení

Externí výkaznictví je vydání účetní závěrky stranám mimo vykazující účetní jednotku. Příjemci jsou obvykle investoři, věřitelé a věřitelé, kteří tyto informace potřebují k vyhodnocení finanční situace vykazujícího subjektu. Na své nejformálnější úrovni zahrnuje externí výkaznictví vydání úplné sady auditovaných finančních výkazů, které zahrnují výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz peněžních toků. Příjemci mohou povolit vydávání neauditovaných finančních výkazů na přechodnou dobu.

Nejkomplikovanější externí reporting provádějí veřejně vlastněné společnosti, které musí Komisi pro cenné papíry vydávat roční formulář 10-K a čtvrtletní formulář 10-Q. Požadavky na podávání zpráv pro tyto formuláře jsou extrémně podrobné.