Finance

Nesystematická definice rizika

Nesystematické riziko je riziko specifické pro podnik nebo odvětví. Přítomnost nesystematického rizika znamená, že vlastník cenných papírů společnosti je vystaven riziku nepříznivých změn v hodnotě těchto cenných papírů z důvodu rizika spojeného s touto organizací. Toto riziko lze snížit diverzifikací investic do různých průmyslových odvětví. Tímto způsobem budou mít rizika spojená s každým cenným papírem v portfoliu tendenci se navzájem rušit. Nejlepší způsob, jak snížit nesystematické riziko, je široce diverzifikovat. Například by investor mohl investovat do cenných papírů pocházejících z řady různých průmyslových odvětví, stejně jako investováním do státních cenných papírů. Příklady nesystematického rizika jsou:

  • Změna předpisů, která má dopad na jedno odvětví

  • Vstup nového konkurenta na trh

  • Společnost je nucena stáhnout jeden ze svých produktů

  • Bylo zjištěno, že společnost připravila podvodné finanční výkazy

  • Odborový svaz se zaměřuje na společnost pro zaměstnance

  • Zahraniční vláda vyvlastňuje aktiva konkrétní společnosti

Investor si může být vědom některých rizik spojených s konkrétní společností nebo průmyslovým odvětvím, ale vždy existují další rizika, která se čas od času objeví.

Využití diverzifikace bude stále vystavovat investora systémovému riziku, což jsou rizika, která mají dopad na trh jako celek.