Finance

Součet odpisů číslic let

Přehled součtu odpisů číslic let

Metoda součtu číslic let se používá k urychlení rozpoznávání odpisů. To znamená, že většina odpisů spojených s aktivem je vykázána v prvních několika letech jeho životnosti. Tato metoda se také nazývá metoda SYD.

Metoda je vhodnější než běžněji používané rovnoměrné odpisy, pokud se aktivum odepisuje rychleji nebo má ve svých dřívějších letech větší produkční kapacitu, než je tomu při stárnutí. Celková výše odpisů je identická bez ohledu na to, která metoda odpisu je použita - výběr metody odpisování mění pouze načasování rozpoznávání odpisů.

Problém s použitím této nebo jiné metody zrychleného odepisování spočívá v tom, že uměle snižuje vykázaný zisk podniku v blízké budoucnosti. Výsledkem jsou nadměrně nízké zisky v blízké budoucnosti, následované nadměrně vysokými zisky v pozdějších sledovaných obdobích.

Použití metody může mít nepřímý dopad na peněžní toky, protože zrychlené odpisy mohou snížit výši zdanitelného příjmu, a tím odložit platby daně z příjmu na pozdější období.

K výpočtu použijte následující vzorec: