Finance

Účetnictví operativního leasingu

Účtování operativního leasingu předpokládá, že pronajímatel vlastní pronajaté aktivum a nájemce získal užívání podkladového aktiva pouze na pevně stanovenou dobu. Na základě tohoto vzorce vlastnictví a užívání popisujeme účetní řešení operativního leasingu nájemcem a pronajímatelem.

Účetnictví operativního leasingu nájemcem

Nájemce by měl po dobu trvání leasingu uznat následující:

  • Náklady na leasing v každém období, kdy jsou celkové náklady na leasing alokovány na dobu trvání leasingu rovnoměrně. To lze změnit, pokud existuje další systematický a racionální základ alokace, který přesněji sleduje vzor využití výhod odvozený od podkladového aktiva.

  • Variabilní leasingové splátky, které nejsou zahrnuty v leasingovém závazku

  • Jakékoli snížení hodnoty aktiva k užívání

V jakémkoli okamžiku trvání operativního leasingu se zbývající náklady na leasing považují za celkové leasingové splátky plus všechny počáteční přímé náklady spojené s leasingem, minus leasingové náklady již vykázané v předchozích obdobích. Po datu zahájení nájemce ocení závazek z leasingu na současnou hodnotu leasingových splátek, které dosud nebyly provedeny, pomocí stejné diskontní sazby, která byla stanovena k datu zahájení.

Po datu zahájení oceňuje nájemce aktivum z práva na užívání ve výši závazku z leasingu upraveného o následující položky:

  • Jakékoli snížení hodnoty aktiva

  • Předplacené nebo vzniklé leasingové platby

  • Jakákoli zbývající částka obdržených pobídkových pobídek

  • Jakékoli neamortizované počáteční přímé náklady

Účetnictví operativního leasingu pronajímatelem

K datu zahájení operativního leasingu pronajímatel odloží všechny počáteční přímé náklady. Pronajímatel musí kromě toho po datu zahájení pronájmu započítat následující položky:

  • Leasingové platby. Leasingové platby se rovnoměrně vykazují ve výkazu zisku a ztráty po dobu trvání leasingu, pokud jiný systematický a racionální základ jasněji nepředstavuje výhodu, kterou nájemce získává z podkladového aktiva. Zisky nelze vykázat na začátku operativního leasingu, protože kontrola nad podkladovým aktivem nebyla převedena na nájemce.

  • Variabilní leasingové splátky. Pokud existují nějaké variabilní leasingové platby, zaznamenejte je do zisku nebo ztráty ve stejném vykazovaném období jako události, které spustily platby.

  • Počáteční přímé náklady. Uznávejte počáteční přímé náklady jako náklad po dobu trvání leasingu, za použití stejného základu uznání, jaký byl použit pro vykázání výnosů z leasingu.

Pokud není sběratelnost leasingových plateb a plateb souvisejících se zárukou zbytkové hodnoty k datu zahájení pravděpodobná, pronajímatel omezuje vykázání výnosů z leasingu na nižší z plateb popsaných v bezprostředně předcházejících odrážkách nebo skutečných leasingových splátkách (včetně variabilních leasingových splátek), které byly přijaty. Pokud se toto posouzení později změní, vykáže se v běžném období jakýkoli rozdíl mezi výnosem, který měl být vykázán a který byl vykázán.