Finance

Mimořádný zisk

Mimořádným ziskem je zisk vyplývající z obchodní transakce, který má následující vlastnosti:

  • Transakce je považována za velmi neobvyklou

  • K transakci by mělo dojít jen zřídka

  • Transakce není výsledkem provozních činností

Mimořádný zisk je vykázán jako samostatná řádková položka ve výkazu zisku a ztráty po odečtení daní a po výsledku hospodaření. Tímto způsobem lze jasněji pochopit dopady zisku na vykázané finanční výsledky a finanční pozici podniku.

Mimořádné zisky se vykazují mnohem méně často než mimořádné ztráty, protože podniky mají motivaci zahrnout zisky do svých provozních výsledků, aby jejich výkon vypadal lépe. Naopak existuje pobídka k vyloučení mimořádných ztrát z provozních výsledků, rovněž proto, aby výkonnost společnosti vypadala lépe.

Pokud je mimořádný zisk nevýznamný pro finanční výsledky podniku, je obvykle přijatelné agregovat zisk do dalších řádkových položek ve výkazu zisku a ztráty.

Klasifikace transakce jako mimořádného zisku již není podle GAAP povolena a nikdy nebyla povolena podle IFRS (kde se místo toho předpokládá, že bude zahrnuta do provozních výsledků).