Finance

Zajištění kapitálu

Akciový cenný papír je finanční nástroj, který představuje vlastnický podíl ve společnosti. Nástroj rovněž dává držiteli právo na poměrnou část výdělků vydávající organizace. Typickým majetkovým zabezpečením jsou kmenové akcie, které rovněž dávají jeho majiteli právo na podíl ze zbytkové hodnoty emitujícího subjektu v případě likvidace. Méně běžný akciový cenný papír je upřednostňovaný akciový, který může také poskytovat jeho vlastníkovi pravidelnou dividendu, spolu s dalšími právy, která mu dávají přednostní zájem před držiteli kmenových akcií.

Variací v konceptu kapitálového zabezpečení je opce na akcie a opční list; oba nástroje dávají držitelům právo, nikoli však povinnost, nabývat akcie ve společnosti za určitou cenu a po předem stanovenou dobu.

Akciové cenné papíry také dávají jejich držitelům různé úrovně hlasovacích práv v určitých záležitostech, jako je jmenování představenstva, které pak jedná jménem akcionářů. Dostatečně velké množství vlastnictví majetkových cenných papírů dá vlastníkovi hlasovací kontrolu nad podnikem.

V závislosti na omezeních uvedených na přední nebo zadní straně akciového certifikátu je možné prodat akcie třetí straně.

Pouze korporace vydávají majetkové cenné papíry. Nevydávají je neziskové subjekty, partnerství nebo fyzické osoby.