Finance

Oběžná aktiva celkem

Celková krátkodobá aktiva představují souhrnnou částku všech peněžních prostředků, pohledávek, nákladů příštích období a zásob v rozvaze organizace. Tato aktiva se klasifikují jako krátkodobá, pokud lze očekávat, že budou do jednoho roku převedena na hotovost. Celková částka krátkodobých aktiv se často porovnává s celkovými krátkodobými závazky, aby se zjistilo, zda je k dispozici dostatek aktiv k úhradě závazků z podnikání.