Finance

Rozumné ujištění

Přiměřenou jistotou je vysoká míra jistoty týkající se významných nesprávností, nikoli však absolutní. Přiměřená jistota zahrnuje pochopení, že existuje vzdálená pravděpodobnost, že významným nesprávnostem nebude včas zabráněno nebo odhaleny. K dosažení přiměřené jistoty musí auditor získat dostatečné a vhodné důkazní informace, aby snížil auditorské riziko na přijatelně nízkou úroveň. To znamená, že při používání odběru vzorků existuje určitá nejistota, protože je možné, že dojde k významné nesprávnosti.

Při provádění auditu účetní závěrky patří mezi hlavní cíle auditora získání přiměřené jistoty, že účetní závěrka klienta neobsahuje významné nesprávnosti, což auditorovi umožňuje vyjádřit názor na to, zda je účetní závěrka prezentována věrně, ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (jako jsou obecně přijímané účetní zásady).