Finance

Účtování příspěvku na zlepšení nájemce

Pronajímatel nemovitosti může poskytnout nájemci příspěvek, který se má použít ke zlepšení pronajatého majetku. Řádné účtování o této opravné položce nájemce závisí na tom, zda nájemce bude vlastnit výsledná vylepšení nájemní smlouvy a zda se jedná o dohodu o přímé úhradě. Možnosti jsou:

  • Vylepšení vlastní nájemce. Pokud nájemce vlastní vylepšení, pak nájemce zpočátku zaznamená příspěvek jako pobídku (což je odložený úvěr) a amortizuje jej po dobu trvání leasingu nebo po dobu použitelnosti vylepšení bez toho, že by došlo ke zbytkové hodnotě . Termínem leasingu je obvykle použitá doba amortizace. Jedná se v zásadě o zápornou platbu nájemného.

  • Pronajímatel vlastní vylepšení. Pronajímatel zaznamenává výdaje jako dlouhodobé aktivum a odepisuje je po dobu životnosti aktiva. Pokud se nájemce odstěhuje a ukončí související leasing před koncem doby odepisování, pronajímatel může pokračovat v odepisování podle původního výpočtu odpisu. Pokud je budova následně zničena nebo poškozena, pronajímatel odepíše zbývající nedoceněný zůstatek výdajů, který se ve výkazu zisku a ztráty zobrazí jako ztráta.

  • Průtočné uspořádání. Pokud pronajímatel přímo hradí nájemci náklady na vylepšení nájemního vztahu, jedná se o průchozí dohodu, kdy nájemce nezaznamenává žádné dlouhodobé aktivum spojené s platbami. Místo toho nájemce původně platí za vylepšení a tyto platby jsou krátce poté kompenzovány platbami přijatými od pronajímatele.

Komise pro cenné papíry (SEC) rovněž poznamenala, že když nájemce obdrží hotovost na základě toho, co je považováno za leasingovou pobídku, měl by být příliv hotovosti uveden v části o provozních činnostech ve výkazu o peněžních tocích nájemce jako leasingová pobídka . Veškeré platby provedené za vylepšení pronájmu by měly být uvedeny v části o investiční činnosti ve výkazu peněžních toků.