Finance

Minerální rezerva

Minerální rezerva je ta část nerostného zdroje, která je ekonomicky těžitelná na základě hodnocení a dalších informací. Klasifikaci minerální rezervy lze dále rozdělit do následujících tří klasifikací:

  • Prokázané rezervy. Rezervy, kde je pevně stanovena velikost, tvar, hloubka a obsah minerálů.

  • Pravděpodobné rezervy. Podobně jako prokázané rezervy, ale místa pro kontrolu, vzorkování a měření jsou dále od sebe nebo jsou jinak méně přiměřeně rozmístěna.

  • Možné rezervy. Neprokázané rezervy, u nichž analýza údajů naznačuje, že je méně pravděpodobné, že budou zpětně získatelné než pravděpodobné rezervy.

Má se za to, že vývojová fáze dolu začala, když vedení dospělo k závěru, že existují komerčně využitelné zásoby nerostů, a rozhodla se důl rozvíjet.