Finance

Náklady na prodej

Náklady na prodej jsou souhrnem všech nákladů použitých k vytvoření produktu nebo služby, které byly prodány. Náklady na prodej jsou klíčovou součástí metrik výkonu společnosti, protože měří schopnost účetní jednotky navrhovat, získávat a vyrábět zboží za rozumnou cenu. Termín nejčastěji používají maloobchodníci. Výrobce pravděpodobně použije termín náklady na prodané zboží. Řádková položka prodejních nákladů se zobrazuje v horní části výkazu zisku a ztráty jako odpočet od čistého prodeje. Výsledkem tohoto výpočtu je hrubá marže získaná vykazující jednotkou.

Různé náklady na prodej spadají do obecných podkategorií přímé práce, přímých materiálů a režijních nákladů a lze je také považovat za náklady na provize spojené s prodejem. Náklady na prodej se počítají jako počáteční inventář + nákup - konečný inventář. Například společnost má na začátku měsíce po ruce 10 000 dolarů inventáře, během měsíce vynakládá 25 000 dolarů na různé položky inventáře a na konci měsíce má po ruce 8 000 dolarů inventáře. Jaké byly jeho náklady na prodej během měsíce? Odpověď je: