Finance

Akruální princip

Zásadou akruálního principu je koncept, že byste měli zaznamenávat účetní transakce v období, ve kterém skutečně nastanou, spíše než v období, ve kterém k nim dojde. Zásada časového rozlišení je základním požadavkem všech účetních rámců, jako jsou obecně uznávané účetní zásady a mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Příklady správného použití akruálního principu jsou:

  • Zaznamenejte výnosy při fakturaci zákazníkovi, nikoli když vám zákazník zaplatí.
  • Zaznamenejte výdaje, když vám vzniknou, než když za ně zaplatíte.
  • Zaznamenejte odhadovanou částku nedobytného dluhu při fakturaci zákazníkovi, místo toho, když je zřejmé, že vám zákazník nezaplatí.
  • Zaznamenejte odpisy dlouhodobého aktiva po dobu jeho životnosti, nikoli účtování do nákladů v zakoupeném období.
  • Zaznamenejte provizi v období, kdy ji prodejce získá, nikoli v období, ve kterém je vyplacena.
  • Zaznamenávejte mzdy ve vydělaném období, nikoli ve vyplaceném období.

Pokud je zásada časového rozlišení správně implementována, umožňuje vám agregovat všechny informace o příjmech a výdajích za účetní období, aniž by docházelo ke zkreslení a zpožděním způsobeným peněžními toky z daného účetního období.

Zaznamenávání transakcí podle principu časového rozlišení může vyžadovat použití záznamu časového rozlišení. Příkladem takové položky pro prodej na úvěr je: