Finance

Položka úpravy časového rozlišení

Položka akruálního typu je položka v deníku zaznamenaná na konci účetního období, která mění výši výnosů nebo nákladů zaznamenaných ve výkazu zisku a ztráty. Čtyři typy položek časového rozlišení jsou:

  • Zvýšení výdajů za výdaje, které již vznikly, ale za které dosud nebyla přijata žádná dodavatelská faktura.

  • Snížení výdajů u výdajů, které byly uznány, ale dosud nebyly vynaloženy.

  • Zvýšení výnosů pro výnosy, které byly vydělány, ale pro které ještě nebyla vytvořena žádná faktura zákazníka.

  • Snížení výnosů u výnosů, které byly uznány, ale dosud nebyly získány.