Finance

Spotřebované náklady

Spotřebovaný náklad je výdaj, pro který byla použita přidružená utilita. Po spotřebování nákladů se překlasifikuje z aktiva na náklad. To znamená, že náklady jsou přesunuty z rozvahy do výkazu zisku a ztráty. Například společnost nakupuje zboží za 300 $. 300 $ je původně klasifikováno jako inventární aktivum a zaznamenáno v rozvaze společnosti. Společnost poté prodá zboží, přičemž v tomto okamžiku byly náklady spotřebovány; aktivum je nyní reklasifikováno jako náklad a je přesunuto z rozvahy do výkazu zisku a ztráty v rámci klasifikace nákladů na prodané zboží.