Finance

Aktuální cena

Skutečné náklady jsou skutečné výdaje vynaložené na získání aktiva, které zahrnují náklady fakturované dodavatelem a náklady na dodání, nastavení a testování aktiva. Jedná se o pořizovací cenu aktiva, pokud je původně zaúčtováno v účetní závěrce jako dlouhodobé aktivum.

Přístup skutečných nákladů se liší od použití odhadů k odvození nákladů, které se mohou v budoucnu vyskytnout. Tyto dva přístupy se běžně spojují dohromady, takže předem vytvořené rozpočtované náklady se porovnávají se skutečnými náklady, aby se vytvořila odchylka. Odchylku lze použít k řízení operací a / nebo k práci na zlepšení přesnosti předpovědí.