Finance

Manažerské účetní vzorce

Manažerský účetní podává zprávy o provozních výsledcích podniku. V této roli je třeba rozlišovat úrovně výkonu pomocí řady účetních vzorců. V následujících odrážkách uvádíme několik nejužitečnějších vzorců manažerského účetnictví:

  • Hrubá marže. Jedná se o tržby minus náklady na prodané zboží vydělené tržbami. Marže odhaluje souhrnné výnosy z prodeje všech produktů a služeb, ale před prodejními a administrativními náklady. Chcete-li správně použít hrubou marži, prozkoumejte ji jako procento z prodeje na trendové linii, která se prodlužuje alespoň za posledních 12 měsíců. Pokud dojde k poklesu procenta, znamená to buď pokles cen, zvýšení výnosů z prodeje a povolenek, nebo zvýšení nákladů na produkt.

  • Příspěvková marže. Jedná se o tržby minus všechny variabilní náklady dělené tržbami. Marže odhaluje částku generovaného zisku, která je k dispozici k úhradě fixních nákladů. Když je marže příspěvku vysoká, znamená to, že podnik má málo variabilních nákladů, přičemž většina jeho nákladů je pravděpodobně soustředěna do klasifikace fixních nákladů. V tomto případě musí firma prodat velké množství jednotek, aby zaplatila za své fixní náklady a vygenerovala čistý zisk. Pokud je marže příspěvku nízká, znamená to, že podnik má velký podíl variabilních nákladů a málo fixních nákladů. V tomto případě může firma stále vydělávat na relativně malém objemu prodeje.

  • Bod zlomu. To jsou všechny fixní náklady dělené příspěvkovou marží na jednotku. Bod zvratu odhaluje počet jednotek, které musí být prodány, aby bylo možné zaplatit za všechny fixní náklady, což má za následek nulový čistý zisk. Jsou-li fixní náklady vysoké a marže příspěvku na produkt nízká, může být pro podnik obtížné dosáhnout zisku, protože k dosažení zisku vyžaduje tak velký počet jednotkových prodejů. V tomto případě musí podnik prozkoumat buď zvýšení cen, nebo snížení fixních nákladů.

  • Bezpečnostní hranice. Toto je skutečná úroveň prodeje minus zlomový bod. Bezpečnostní rozpětí odhaluje nárazník, který má podnik mezi aktuální úrovní prodeje a okamžikem, kdy již nebude generovat zisk. Je-li bezpečnostní rozpětí malé, je na čase napravit situaci změnou cen, snížením nákladů nebo posunutím sortimentu produktů.