Finance

Společný finanční výkaz

Společný finanční výkaz zobrazuje každou řádkovou položku ve finančním výkazu jako procento základního čísla. Nejčastěji to znamená následující:

  • Výkaz zisku a ztráty. Každá řádková položka výnosů, výdajů a zisků je uvedena jako procento čistého prodeje.

  • Rozvaha. Každá řádková položka aktiv, závazků a vlastního kapitálu je vyjádřena jako procento z celkových aktiv.

Koncept má dvě použití, kterými jsou:

  • Analýza časových řad. Procenta pro každou řádkovou položku se porovnávají za určité časové období, aby bylo možné rozeznat trendy, podle kterých může vedení jednat. Například zvýšení nákladů na prodané zboží může vyžadovat změny v cenových bodech nebo větší pozornost nákladům na dodavatele.

  • Porovnání odvětví. Finanční výkazy konkurentů lze převést do formátu běžné velikosti, díky čemuž jsou srovnatelné s vlastními finančními výkazy společnosti. Poté lze určit, jak se struktura nákladů nebo základna aktiv konkurenta liší od společnosti.