Finance

Přebytek z přecenění

Přebytek z přecenění je kapitálový účet, na kterém jsou uloženy jakékoli změny hodnoty kapitálových aktiv směrem nahoru. Pokud je přeceněné aktivum následně vyřazeno z podnikání, veškerý zbývající přebytek z přecenění je připsán na účet nerozděleného zisku účetní jednotky.

Tento přebytek se používá pouze tehdy, když organizace vytváří své finanční výkazy v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. U firmy, která používá obecně přijímané účetní zásady, není povolen žádný přebytek z přecenění.