Finance

Významný vliv

Významným vlivem je pravomoc účastnit se provozních a finančních politických rozhodnutí účetní jednotky; není to kontrola nad těmito politikami. Tento koncept se používá v mezinárodních standardech účetního výkaznictví. Pokud má investor alespoň 20 procent hlasovacích práv jednotky, do níž investoval, předpokládá se, že má významný vliv. Předpoklad vlivu lze zvrátit jasnou demonstrací opaku.

Je možné, že investor nebude mít významný vliv, a to ani při většinovém vlastnictví jednotky, do níž investoval. Je možné ztratit významný vliv na jednotku, do níž bylo investováno, i při absenci změny vlastnictví. Například jednotka, do níž bylo investováno, může podléhat kontrole soudu, regulačního orgánu nebo vlády, nebo může dojít ke ztrátě podstatného vlivu na základě smluvní dohody.

Za důkaz významného vlivu se obvykle považuje kterákoli z následujících skutečností:

  • Zastoupení představenstva
  • Výměna nebo sdílení vedoucích pracovníků
  • Významné transakce s jednotkou, do níž bylo investováno
  • Účast na tvorbě politiky
  • Výměny technických informací