Finance

Přeprava dovnitř a přeprava ven

Vozík odkazuje na náklady na přepravu zboží do podniku od dodavatele, jakož i náklady na přepravu zboží z podniku k jeho zákazníkům.

Přeprava dovnitř jsou náklady na dopravu a manipulaci vzniklé společnosti, která přijímá zboží od dodavatelů. Nejvhodnějším účetním postupem pro přepravu dovnitř je zahrnout jej do skupiny režijních nákladů, která je alokována na zboží vyrobené v účetním období. Pokud se jedná o malou částku, mohla by být účtována do nákladů v daném období, bez zahrnutí do skupiny režijních nákladů. V závislosti na účetním zacházení se tedy může nejprve objevit v rozvaze jako aktivum a poté se při prodeji zboží posune na náklady na zboží prodané ve výkazu zisku a ztráty.

Přeprava ven jsou náklady na dopravu a manipulaci, které vzniknou společnosti přepravující zboží zákazníkovi. Společnost může být schopna fakturovat zákazníkům tyto náklady; pokud ne, pak by společnost měla účtovat náklady do nákladů v období, které vznikne. Náklady na přepravu směrem ven by se tedy měly objevit ve výkazu zisku a ztráty ve stejném vykazovaném období jako prodejní transakce, ke které se vztahují. Náklady na přepravu směrem ven se obvykle objevují v části nákladů na prodané zboží ve výkazu zisku a ztráty.

Podobné podmínky

Přeprava dovnitř je také známá jako nákladní doprava a přeprava směrem ven je také známá jako nákladní doprava.