Finance

Jiný příjem

Ostatní příjmy jsou příjmy pocházející z činností nesouvisejících s hlavním zaměřením podnikání. Například výrobce praček získává příjmy z pronájmu z dalšího pronájmu nevyužitých kancelářských prostor třetí straně; tento příjem z pronájmu by byl ve výkazu zisku a ztráty společnosti klasifikován jako ostatní příjem. Dalšími druhy příjmů, které se běžně klasifikují jako ostatní výnosy, jsou úrokové výnosy, zisky z prodeje aktiv a zisky z devizových transakcí. Přesný typ transakce charakterizované jako ostatní příjmy se bude lišit podle podnikání.