Finance

Odpisy

Odpisy představují část stálého majetku, která byla v běžném období považována za spotřebovanou. Tato částka je poté účtována do nákladů. Záměrem tohoto poplatku je postupné snižování účetní hodnoty stálých aktiv, protože jejich hodnota je časem spotřebována. Jedná se o nepeněžní výdaj; to znamená, že neexistuje žádný související odliv peněz.

Když je proveden záznam na účet odpisových nákladů, je započtení připočteno na účet akumulovaných odpisů, což je protihodnotový účet, který kompenzuje účet dlouhodobých aktiv (aktiv). Zůstatek na účtu odpisových nákladů se zvyšuje v průběhu fiskálního roku účetní jednotky a poté je v rámci procesu uzávěrky na konci roku vyprázdněn a nastaven na nulu. Účet se poté znovu použije k uložení odpisů v příštím fiskálním roce.

Stejný koncept se používá pro nehmotná aktiva, kde se související účet výdajů označuje jako amortizační náklady.