Finance

Vertikální rozvaha

Vertikální rozvaha je ta, ve které je formát prezentace rozvahy jediným sloupcem čísel, počínaje řádkovými položkami aktiv, následovanými řádkovými položkami závazků a končící řádkovými položkami vlastního kapitálu. V každé z těchto kategorií jsou řádkové položky prezentovány v sestupném pořadí podle likvidity. Prezentace v nejvyšším bloku řádkových položek (pro aktiva) tedy začíná penězi a obvykle končí fixními aktivy (která jsou mnohem méně likvidní než hotovost) nebo goodwillem. Podobně sekce pasiv začíná splatnými účty a ze stejného důvodu obvykle končí dlouhodobým dluhem.

Záměrem vertikální rozvahy je, aby čtenář provedl srovnání čísel v rozvaze za jedno období. Například někdo může porovnat celkovou částku krátkodobých aktiv s celkovou částkou krátkodobých závazků a odhadnout likviditu podniku k rozvahovému dni.

Jedinou alternativou k formátu vertikální rozvahy je horizontální rozvaha, kde v prvním sloupci jsou aktiva a ve druhém sloupci pasiva a vlastní kapitál. V tomto formátu by součty každého sloupce měly být vždy stejné.

Formát vertikální rozvahy je mnohem populárnější než formát horizontální rozvahy, protože jej můžete použít k zahrnutí rozvah pro více období na jednu stránku pomocí formátu prezentace vedle sebe, který může zahrnovat velké množství vykazovaná období.