Finance

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet je proces, v jehož rámci jsou lidé ovlivnění rozpočtem aktivně zapojeni do procesu vytváření rozpočtu. Tento přístup k rozpočtování zdola nahoru má tendenci vytvářet rozpočty, které jsou dosažitelnější než rozpočty shora dolů, které společnosti ukládá vyšší vedení, s mnohem menší účastí zaměstnanců. Je to také lepší pro morálku a má tendenci vést k většímu úsilí zaměstnanců o dosažení toho, co předpovídali v rozpočtu. Čistě participativní rozpočet však nebere v úvahu strategické úvahy na vysoké úrovni, takže vedení musí zaměstnancům poskytnout pokyny týkající se celkového směřování společnosti a toho, jak do ní zapadají jejich jednotlivá oddělení.

Když se v organizaci používá participativní rozpočet, předběžné rozpočty se dostanou skrz firemní hierarchii, přičemž jsou průběžně kontrolovány a případně upravovány manažery na střední úrovni. Jakmile budou sestaveny do jednoho hlavního rozpočtu, může se ukázat, že předložené rozpočty nebudou fungovat společně. V takovém případě jsou odeslány zpět původcům k další iteraci, obvykle s pokyny, které si všímají toho, co vrcholový management hledá.

Z důvodu většího počtu zaměstnanců zapojených do participativního rozpočtu má vytvoření rozpočtu tendenci trvat déle, než je tomu v případě rozpočtu shora dolů, který vytváří mnohem menší počet lidí. Mzdové náklady spojené s vytvořením takového rozpočtu jsou také relativně vysoké.

Dalším problémem participativního rozpočtu je, že jelikož lidé, z nichž rozpočet pochází, jsou také těmi, jejichž výkon se s ním bude srovnávat, existuje tendence účastníků přijímat konzervativní rozpočet s doplňkovými výdaji, aby měli přiměřenou jistotu co předpovídají v rozpočtu. Tato tendence je výraznější, když jsou zaměstnancům vypláceny odměny na základě jejich výkonu oproti rozpočtu. Tento problém s omezeným rozpočtem lze zmírnit zavedením kontroly rozpočtu u těch členů vedení, kteří s největší pravděpodobností vědí, kdy se rozpočty plní, a kterým je povoleno provádět úpravy podle potřeby. Pouze při dodržení tohoto přístupu lze cíle cíle integrovat do rozpočtu.