Finance

Významnost výkonu

Výkonnostní významnost je částka menší než úroveň celkové významnosti a je snížena, aby se zohlednilo riziko, že může dojít k několika menším chybám nebo opomenutím, které auditor nezjistil. Tyto menší položky mohou být při agregaci významné, takže úroveň materiality výkonu je nastavena tak, aby vyhovovala. Výkonnostní významnost tedy snižuje pravděpodobnost, že celková částka neopravených a nezjištěných nesprávností překročí úroveň významnosti pro účetní závěrku jako celek. Úroveň zvolené významnosti výkonu závisí na odborném úsudku a je ovlivněna auditorovým porozuměním klienta, včetně typů a množství nesprávností zjištěných během předchozích auditů klienta; tyto záležitosti mají dopad na očekávání auditora ohledně nepřesností, které se mohou vyskytnout v běžném období. Úroveň významnosti výkonu lze pro různé účty nastavit na různých úrovních.

To má přímý vliv na velikost vzorku, protože značně snížená úroveň významnosti výkonnosti bude vyžadovat výrazně větší velikosti vzorku, aby se snížilo riziko přijetí vzorku, když přidružená populace ve skutečnosti obsahuje významnou nesprávnost.