Finance

Doba ohlášení

Vykazovaným obdobím je časové období obsažené v souboru finančních výkazů. Zpravodajské období je obvykle buď za měsíc, čtvrtletí nebo rok. Organizace používají stejná vykazovaná období z roku na rok, aby bylo možné jejich finanční výkazy porovnat s těmi, které byly sestaveny za předchozí roky.

Vykazované období je uvedeno v záhlaví finanční zprávy. Například záhlaví výkazu zisku a ztráty může znít „za měsíc končící 30. června 20X1“, zatímco záhlaví rozvahy může znít „k 30. červnu 20X1“.

Ve výjimečných případech může být vykazované období kratší, například týden nebo několik dní. Takové období se používá, když podnik buď zahajuje provoz v polovině měsíce, nebo ukončuje provoz před koncem běžného vykazovaného období. Zkrácené období lze rovněž použít, pokud nový mateřský podnik převezme vedení v polovině měsíce.

Podobné podmínky

Vykazované období je stejné jako účetní období.