Finance

Majetek s právem na užívání

Aktivem práva na užívání je právo nájemce na užívání aktiva po dobu trvání leasingu. Aktivum se počítá jako počáteční částka leasingového závazku plus veškeré leasingové splátky placené pronajímateli před datem zahájení leasingu plus veškeré počáteční vzniklé přímé náklady, minus obdržené leasingové pobídky.

Doba amortizace aktiva s právem na užívání je od data zahájení leasingu do konce doby leasingu nebo do konce doby použitelnosti aktiva, podle toho, co nastane dříve. Výjimkou je situace, kdy je přiměřeně jisté, že nájemce uplatní opci na koupi aktiva, v takovém případě je doba amortizace do konce doby použitelnosti aktiva.

Pokud je zjištěno, že hodnota aktiva z užívacího práva je snížena, je snížení hodnoty okamžitě zaznamenáno, čímž se sníží účetní hodnota aktiva. Jeho následné měření se počítá jako účetní hodnota bezprostředně po transakci se snížením hodnoty, minus případné následné akumulované amortizace.

Při ukončení leasingu jsou aktiva z užívacího práva a související závazky z leasingu odstraněny z účetnictví nájemce. Rozdíl mezi těmito dvěma částkami se v té době účtuje jako zisk nebo ztráta.